Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

2022 Yılından İtibaren Doçentlik Başvuruları Yılda İki Kez Yapılacak

ÜAK, doçentlik başvurularını geçen sene yılda 3 kez yapılabilmesi için yönetmelik değişikliğine gitmişti. 2021 yılından itibaren yılda 3 kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında başvurular alınıyordu. Ancak bugün Resmi Gazetede yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği” değişikliği ile doçentlik başvuruları eskiden olduğu gibi yılda 2 kez Mart ve Ekim aylarında alınacaktır.

Doçentlik başvurusu yapacak değerli hocalarımızın planlamalarını bu değişikliğe göre yapmaları menfaatlerine olacaktır.

 

2022 Ekim dönemi doçentlik başvuru tarihleri

Saygılarımızla.

 

2022 Ekim ayı doçentlik başvurunuza destek olmamızı isterseniz son aylara kalmadan iletişime geçmenizi öneririz.

 

 

10 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği aşağıdadır.

10 Ağustos 2021 SALIResmî GazeteSayı : 31564
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır.”

“Doçentlik Komisyonu gerekli gördüğü bilim/sanat alanından başvuran adayların değerlendirmeye esas akademik çalışmalarını jüri üyelerine fiziki olarak göndermesine de karar verebilir.”

“(6) Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı dava açması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. Bu hükme aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz.

(7) Doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adaylar aynı ya da farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “etiğinin ihlal edildiği” ibaresi “etiği ihlali” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna göre;

a) Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri raporu/raporları isimleri gizlenerek Doçentlik Komisyonu kararı ile birlikte elektronik ortamda adayın erişimine açılır. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunması halinde iptale konu olan başvuru dönemine ait bilgi ve belgeler ile asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin Doçentlik Komisyonu kararı yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır.

b) Adayın asgari başvuru şartlarını sağladığının tespit edilmesi halinde ise ilgili jüri üyesine/üyelerine “başarılı/başarısız” şeklinde değerlendirme raporu hazırlaması için Doçentlik Komisyonu tarafından ek süre verilir. Ek süre içinde rapor düzenlemeyen jüri üyesinin görevi Doçentlik Komisyonu tarafından sonlandırılır. Görevi sonlandırılan üye/üyeler ile “asgari başvuru şartlarını sağlamamıştır” görüşünde ısrar eden üye/üyeler yerine yedek üye raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.”

“(9) Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunması halinde başarısız olduğu son döneme ait bilgi ve belgeler ile başarısız sayılmasına esas olan raporlar, jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrası 1/1/2022 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

2022 Yılından İtibaren Doçentlik Başvuruları Yılda İki Kez Yapılacak