Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

Doçentlik Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular

2022 Ekim dönemi doçentlik başvuruları sıkça sorular sorular ve cevapları aşağıda inceleyebilirsiniz.

Tüm adayların tüm maddeleri okumalarını tavsiye ederiz.

Sıkça sorular sorular ÜAK tarafından hazırlanmış ve adayların bilgilerine sunulmuştur.

 

Eski Dönemi Sık Sorulan Sorular Aşağıdadır.

1. Soru: Başvuru sırasında tüm eserlerimi Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) yüklemek
zorunda mıyım?
Cevap: Her bir eser için pdf formatında 50MB’ın altında bellek gerektiren tüm
eserler (Kitap, makale, bildiri vb) sisteme tam olarak yüklenmelidir. 50 MB üstü
yüklenemeyen dosyalar için dosya yükleme ekranından erişilebilen “50 MB’ın
üzerinde olması nedeniyle sisteme yükleyememeniz durumunda kullanılacak
dilekçe örneği” doldurup eser yerine işaretleme yapılarak yüklenmelidir.

2. Soru: Başvurumu sonlandırmadan önce beyanname doldurabilir miyim ve puan
hesabı yaptırabilir miyim?
Cevap: Evet. Başvurunuzu sonlandırmadan beyanname doldurabilir ve puan hesabı
yaptırabilirsiniz.

3. Soru: Tüm bilgilerimi DBS’ye girip “Başvuru Sonlandır” işlemini yaptıktan sonra,
bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim?
Cevap: Son Başvuru tarihine kadar sistemde güncelleme/ekleme işlemi
yapılabilmektedir. Her türlü güncelleme işleminden sonra mutlaka Başvuru
Dilekçesi/Özgeçmiş ve Eserler Listesi/Beyanname pdf’leri mutlaka tekrar
oluşturulmalıdır. Eğer evraklarınızı posta/kargo ile ÜAK’a yolladıktan sonra bir
güncelleme yaparsanız sistemin ürettiği belgeleri tekrar posta/kargo ile ÜAK’a
göndermeniz gerekmektedir.

4. Soru: Son Başvuru tarihinden sonra bazı makaleleri ve bildirileri yanlış girdiğimi fark
ettim. Ne yapmalıyım?
Cevap: Bütün eserlerin eksiksiz ve doğru olarak DBS’ye yüklenme sorumluluğu
adaya aittir. Eksik ya da yanlış beyan anlamına gelecek bir durum var ise; başvuru
dosyası ön değerlendirme aşamasından önce veya yanlış fark edilir edilmez ÜAK’a
yazılı olarak başvurulmalıdır.

5. Soru: Danışmanı olduğum öğrencilerimle yaptığım ve dergilerde yayınlanan
çalışmalarımda başyazar olarak görünebilmem için gereken bilgiyi sistemde nereye
nasıl gireceğimiz konusunda bilgi almak istiyorum?
Cevap: Yayınlar formlarında bulunan yazar bilgi girişi ekranlarına gelerek yazar
bilgileri eklenir. Yayın Yazar listesinde yazar kaydına çift tıklanarak yazar türü
değiştirmelidir. Yazar türü girişlerinde öğrencinizin yazar türü Lisansüstü öğrenci,
Kendinizi Author olarak ve varsa diğer danışmanları ikinci Danışman Yazar türü
olarak girmeniz yeterlidir. Bu durumda sistem sizi bu eserde başlıca yazar kabul
edecektir.

6. Soru: Makalemde danışmanı olmadığım isim(ler) de yer alırsa başlıca yazar kriterini
sağlar mıyım?
Cevap: Başlıca Yazar tanımı için her Temel Alanın kendi tanımına bakılmalıdır.

7. Soru: Ulusal hakemli dergi tanımı kriter tablosunda bulunmuyor. YÖK ‘ün tanımını mı
yoksa ULAKBİM’in tanımını mı esas almalıyım?
Cevap: ULAKBİM tanımı esas alınır. http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizindedizinlenen-dergi-listesi/
adresinde listelenen dergiler bu kapsamda olup,
http://dergipark.gov.tr/ adresinde bulunan dergiler ise kapsam dışıdır.

8. Soru: “Short Communication” olarak yapılan yayınlar araştırma makalesi olarak kabul
ediliyor mu?
Cevap: Short Communication, vaka takdimi v.b çalışmalar araştırma makalesi
olarak değerlendirilmemektedir.

9. Soru: Lisansüstü tezlerden üretilmiş olan makaleler doktora sonrası makaleler olarak
kabul edilir mi?
Cevap: Lisansüstü çalışmalardan üretilen makaleler yayımlandığı tarihe bakılmadan
puanlama (beyanname sayfası) kısmında “Lisansüstü tezlerden elde edilen”
çalışmalar içerisinde değerlendirilmelidir.

10. Soru: ULAKBİM’de taranan ve Türk Üniversiteleri bünyesinde basılan dergiler “Ulusal
Dergi” kategorisinde yer alır mı?
Cevap: Söz konusu dergiler “Ulusal Hakemli Dergi” kategorisinde değerlendirilir.

11. Soru: Her çalışma tek bir maddede mi yoksa her maddenin altındaki bölümlerde mi
puanlandırılır?
Cevap: Her çalışma, tek bir maddede olmak üzere, belirtildiği puan bölümlerinde
puanlanmalıdır.

12. Soru: Baseline olarak yayımlanan bir araştırma makalesi olarak değerlendirilebilir mi?
Cevap: Hayır.

13. Soru: Aynı yayını birden fazla yerde puanlayabilir miyim?
Cevap: Hayır puanlayamazsınız. Ancak yayına yapılmış atıflar atıf bölümünde
puanlandırılabilir.

14. Soru: Atıflar ile ilgili hesaplama yapılırken atıf alan yayın sayısı mı, atıf alan
yayınlardaki atıf sayısı mı dikkate alınacak?
Cevap: Her yayın, kendisine atıf yapılan eserde kaç defa atıf yapıldığına
bakılmaksızın bir defa atıf puanı alır. Farklı bir eserde yapılan atıf için de ayrıca atıf
puanı alınır.

15. Soru: Atıfta bulunulan makalemi hem atıflar kısmında, hem makaleler kısmında
puanlayabilir miyim?
Cevap: Puanlamada “Atıflar” ve “Makaleler” ayrı iki bölüm olduğundan aynı makale
makaleler kısmında ve atıf almış ise atıflar bölümünde puanlanmalıdır.

16. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan ancak lisansüstü tezlerden
üretilmiş olmayan bir SCI/SSCI yayını hangi başlık altında ve kaç puan üzerinden
değerlendirilecektir? Bu yayına yapılan atıflardan puan alınabilir mi?
Cevap: Lisansüstü tezden üretilmemiş ancak doktora derecesinden önce
yayınlanmış bir çalışma minimum 90 puana dahil edilmemek üzere hangi
kategorideyse o kısımda değerlendirilmelidir ve atıflarından da faydalanılmalıdır.

17. Soru: Doktora unvanının alınmasından önce yayımlanan bir makaleye, doktora
unvanının alınması sonrası yapılan atıflarından alınan puanlar dahil edilebilir mi?
Cevap: Yapılan atıf doktora derecesini aldıktan sonra ise değerlendirmeye
alınmalıdır.

18. Soru: Atıf puanı yazar sayısına bölünecek mi? Eğer bölünüyor ise makale puanı gibi mi
hesaplanacak?
Cevap: Atıf puanı yazar sayısına bölünmemektedir.

19. Soru: SCI ve SCI-E dergilerde yayımlanmış editöre mektup ve olgu sunumu niteliğinde
yayınlarım bulunmaktadır. Ayrıca bu yayınlarım adımın yer almadığı uluslararası ve
ulusal dergilerde yayımlanan yayınlar tarafından atıf almıştır. Bu yayınlarımı Atıflar
bölümü a) maddesi kapsamında puanlayabilir miyim?
Cevap: Eserinize atıf yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taranıyor ise Evet.

20. Soru: Atıflar bölümü a) maddesinde “SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından
taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3 puan alır”
şeklinde geçmektedir. Buna göre atıf puanlamasında atıf alan eserimin makale olması
şartı aranmakta mıdır?
Cevap: Eserinize atıf yapan dergi SCI, SSCI ve SCI-E de taranıyor ise sizin eserinizin
de makale olması şart değildir.

21. Soru: Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden daha sonra makale olarak
yayımlanan çalışmalar puanlama sistemine nasıl dahil edilecek?
Cevap: Puanlama ancak bir yerde yapılır. Bildiri metninin daha sonra makale olarak
yayımlandığı açıkça belirtilmelidir.

22. Soru: Kitap yazarlığı kategorisinden alınan puanlar yazar sayısına bölünüyor mu?
Bölünüyor ise makale puanı gibi mi hesaplanacak?
Cevap: Her Temel Alan için ayrıca değerlendirilmelidir. Tanımlar bölümü dikkatlice
okunmalıdır.

23. Soru: Bilimsel Araştırma Projesi bölümü d) maddesindeki koşulu sağlamak için
herhangi bir kamu kurumundan bir araştırıcıyı projeye dahiletmek zorunda mıyım?
Cevap: Bu kapsamda bahsedilen, bütçesi üniversite dışından desteklenen projeler
TUBİTAK, SANTEZ gibi projelerdir. Dolayısıyla kurumdan birinin bulunmasına gerek
yoktur.

24. Soru: Sözlü Bildirileri doçent adayının kendisinin mi sunmuş olması gerekiyor?
Çalışmada yer alan başka birinin sunumu yapması halinde puan alabilir miyim?
Cevap: Sözlü bildirilerin sunulması esas olup yazarlardan herhangi birisinin sunması
yeterlidir ve sözlü bildiriye ait katılım belgesi, yazarlardan herhangi birine ait
olabilir.

25. Soru: Kongre kitapçığında belirtilmiş davetli konuşmalar sözlü sunum olarak mı
değerlendirilecek?
Cevap: Kongre kitapçığında basılmayan konuşmalar bildiri olarak kabul
edilmemektedir. Ancak kongre kitapçığında belirtilmiş davetli konuşmalar sözlü
sunum olarak değerlendirilmektedir.

26. Soru: Poster Bildiriler puanlama dışında mı bırakılmıştır?
Cevap: Evet.

27. Soru: BAP Projeleri puanlamaya dahil midir?
Cevap: Üniversitelerde yürütülen BAP projesi yürütücülükleri puanlamaya dahil
edilmemiştir.

28. Soru: Üniversite bünyesinde bulunmayan doçent adaylarının ders verme
yükümlülüğü bulundukları kurumda herhangi bir faaliyete karşılık gelecek mi?
Cevap: Hayır.

29. Soru: Üniversite dışında çalışan adayların herhangi bir devlet ya da vakıf
üniversitesinde görevlendirme ile önlisans ya da lisans dersine girmeleri halinde ders
verme şartı sağlanmış olur mu?
Cevap: Eğitim-Öğretim Faaaliyeti bölümünde belirtilen şartlara uygun olmak
kaydıyla Evet.

30. Soru: Ders verme kriterinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki yasal karşılığı
nedir? Uzman ya da başasistan olarak görev yapmış olmak bu kriteri karşılar mı?
Cevap: Hayır.

31. Soru: Eğitim kliniklerinde çalışan asistanlara verilen ders, seminer vb eğitim
faaliyetleri de bu kapsama girer mi?
Cevap: Uzmanlık Eğitimi verilen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde verilen dersler
bu kapsama girer.

32. Soru: Tez yayınlanmadan önce tezden üretilmiş makale yayınlanırsa, tezin sonradan
kitap olarak basılması puan olarak dikkate alınacak mıdır?
Cevap: Hayır.

33. Soru: Bir dergiye makale gönderirken o dergi henüz ilgili indexde taranmıyorsa ancak
sonradan dergi bu indexte taranırsa önceki sayıları bu indexten sayılacak mı?
Cevap: Makalenin basıldığı tarihte dergi hangi index(ler)de taranıyorsa o geçerlidir.

34. Soru: TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında gerçekleştirilen projelerde
araştırmacı olan bir aday “Projeler” başlığı altında puan alabilir mi?
Cevap: Bilimsel araştırma projelerinde görev alan adaylar 4 puan alabilir.

35. Soru: Kitap bölümünde aday editörlüğünü yapmış olduğu ve aynı zamanda söz
konusu kitap içerisinde bölüm yazarlığı da yapmış olduğu bir kitapta nasıl bir
puanlamaya tabi olacaktır?
Sadece editör olarak mı (madde 4b), kitap bölümü yazarlığı olarak mı (madde 4c), ya
da her ikisini de puanlamaya dahiledebilecek mi?
Cevap: Her ikisi de puanlamaya tabidir.

36. Soru: Daha önce bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık gerekçesiyle başvurum
iptal edildi. Buna gerekçe teşkil eden eseri bildirmek zorunda mıyım?
Cevap: Evet. Aksi durum yeniden bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık
inceleme gerekçesidir.

37. Soru: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına bölünüyor mu? Yoksa her yazar ayni
puanı alıyor mu?
Cevap: Sözlü bildiri puanı toplam yazar sayısına eşit olarak bölünmektedir.

38. Soru: Kitap bölüm yazarlığına çeviriler de dahil mi?
Cevap: Kitap çevirisi dahil değildir.

39. Soru: Ders Belgesini nereden onaylatmam gerekir?
Cevap: Fakülte Dekanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü veya Hastane
Yöneticiliği tarafından onaylı belge.

40. Soru: Katılım belgemi DBS’ye yüklemek zorunda mıyım?
Cevap: 15 Aralık 2016 ve sonrası tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım
belgeleri zorunludur. 15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan konferanslara ait olan
katılım belgeleri zorunlu değildir.

41. Soru: Makale için DOI numarası almış olmak yeterli mi?
Cevap: Yayımlanmış Makale için DOI numarası almış olmak yeterli olmayıp, makale
matbu veya elektronik olarak basılmış olmalıdır.

42. Soru: Hangi adaylar eser değerlendirme sonucunda başarılı sayılır?
Cevap: Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, beş üyeden
oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin,
eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır.

43. Soru: Hangi adaylara, hangi tarih itibariyle “Doçentlik Unvanı” verilir?
Cevap: Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi
sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile
karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında “Doçentlik Unvanı” verilir ve
“Doçentlik Belgesi” düzenlenir.

44. Soru: Doçentlik sınavlarında kabul edilen yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi
nedir?
Cevap:
a)Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı
tarafından yapılmış merkezi yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamaktadır,
b)Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; varsa belge
üzerinde yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir, fakat her halükarda bu süre sınav
tarihinden itibaren beş yıl ile sınırlıdır, ayrıca Üniversitelerarası Kurulun 10.02.2016 tarihli
toplantısında alınan karar gereğince, ETS TOEFL IBT doğrulama merkezinden TOEFL dil
belgeleriyle ilgili bilgilerin iki yıl sonra imha edilmesinden dolayı belgelerin gerçek olup
olmadıklarının doğrulanamaması nedeniyle TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi
iki yıldır.

45. Soru: Sağlık Bilimleri Temel Alanında bulunan “1. Uluslararası Makale” maddesinin
genel şartında yer alan “Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar
olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” başvuru şartının puan hesaplaması nasıldır?
Cevap: “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında “Bu maddenin 1a bendi
kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla, 1a veya 1b veya 1c bendleri
kapsamında en az 40 puan alınmalıdır.” şeklinde puan hesaplanmaktadır.

46. Soru: Doçentlik başvurusunda “başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken
izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir” durumunda olan adaylar kimlerdir?
Cevap: Önceki dönemlerde doçentlik başvurusu yapan adaylardan,
 Eser inceleme sonucunda Başarısız bulunan adaylar ile
 Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılan
inceleme neticesinde Etik İhlalde bulunduğuna karar verilen adaylar,
başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden
başvuru yapabilir.

47. Soru: Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır kararı gereğince önceki dönem
başvurum iptal edildi, bu dönem başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Evet

48. Soru: Kimlik Bilgilerimde (Ad, Soyad…vb) değişiklik var ne yapmalıyım?
Cevap: Eğer üniversite personeli iseniz, bağlı bulunduğunuz üniversitenin Personel
Daire Başkanlığına başvurarak Mernis bilgilerinize ilişkin gerekli düzeltmenin
yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Üniversite personeli değilseniz
dbsdestek@yok.gov.tr adresine durumunuzu belirten e-mail göndermeniz
gerekmektedir.

 

Kaynak: ÜAK

Doçentlik Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular

Doçentlik Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular” için bir görüş

  1. Case report ya da case series şeklindeki sözlü sunumlar (özeti kitapçıkta yayınlanmış) sözlü sunum olarak kabul ediliyor mu, puan alıyor mu? Case series için en az kaç vaka olmalıdır?

Yorumlar kapalı.