Telefon: +90 543 886 4772     WhatsApp Telefon: +90 543 569 6147 

Hizmetlerimiz

Şirketimiz  büyük ölçüde akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alarak  oluşan eğitim araştırma ve danışmanlık hizmeti veren bir sağlık, eğitim, araştırma, geliştirme ve danışmanlık firmasıdır.Kamu kurumlarının stratejik planlarının hazırlanmasından, Sayıştay ön denetimi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, muhasebe denetimi ve iç kontrol sisteminin kurulması ana faaliyet alanları arasında sayılmakla beraber aşağıdaki başlıklarda yer verilen faaliyetlerde yerine getirilmektedir.Saygılarımızla. Hizmetlerimiz KURUMSAL GELİŞİM VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
 1. İŞ HUKUKU EĞİTİMİ
 • Bireysel İş Hukuku
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • Basın İş Kanunu
 • Deniz İş Kanunu
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlikte Alt İşveren (taşeron) Uygulaması ve Temel Kavramlar
 • Yargıtay Kararlarında Taşeronluk Uygulaması
 • Toplu İş Hukuku
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları) İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
 • 5510 Sayılı Kanunda Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
 1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • Personel Seçimi, İşe Alım
 • Eğitim ve Kariyer Planlama
 • İK Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme
 • Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi
 • Çalışan Memnuniyeti Sistemi
 • Kariyer Yönetim Sistemi
 • İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi
 1. YÖNETİCİ VE LİDER EĞİTİMİ
 • Lider ve Yönetici Farklılıkları
 • Çatışma Yönetimi
 • Etkili Takım Çalışması
 • Seçme ve Yerleştirme Teknikleri
 • Zaman ve Stres Yönetimi
 • İş Ve Sosyal Yaşam Dengesinde Özyönetim, Kişisel Bütünlük Ve Kendini Yenileme
 1. ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 2. MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ
 • Bilanço Düzenleme ve Okuma Teknikleri
 • Bütçe Yönetimi ve Denetimi
 • Mali ve Finansal Tablolar Analizi
 • Fizibilite ve Rapor Hazırlama Teknikleri
 • Muhasebe Uygulamaları ve Eğitimi
 • Maliyet Analizi Eğitimi
 •  Yönetim Kararlarında Muhasebe Bilgilerini Kullanma
 1. LOJİSTİK YÖNETİMİ
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Stok ve Depo Yönetimi
 • e-Lojisttik Eğitimi
 1. SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ
Aktif Satış Teknikleri Eğitimi
 • Çağdaş Pazarlama ve Satış Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Bayi Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsal Satış Stratejileri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 • Pazarlama Planı ve Uygulamaları Eğitimi
 • Satış Becerileri Geliştirme Eğitimi
 1. VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ
 • Vergi Usul Kanunu
 • Vergi Yargılama Hukuku
 • Vergi Uyuşmazlıkları
 • Vergi Davaları
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • KDV, ÖTV,Emlak Vergisi Uygulamaları
 • E fatura E Tebliğat E Defter Uygulamaları
 • Vergi Denetimi
 • Vergi Denetimi ve Planlaması
 ARAŞTIRMA HİZMETLERİ
 1. Anket Uygulamaları
 2. Derinlemesine Yüz Yüze Görüşmeler
 3. Siyasi Araştırmalar
 4. Millet Vekilliği Aday Adaylığı
 5. Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı
 6. Oy Oranları Anketi
 7. Siyasi Gündem Anketleri
 8. Sosyal Araştırmalar
 9. Ticari Araştırma
 10. Piyasa ve Pazar Araştırması
 11. Marka ve İmaj Araştırması
 12. Gizli Müşteri Araştırması
 13. Müşteri Memnuniyet Araştırmaları
 14. Memnuniyet Araştırmaları
 15. Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 16. Halk Hizmet Memnuniyet Araştırması
 17. Hasta Memnuniyet Araştırması
 PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 1. Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlığı
 2. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Danışmanlığı
 3. AB Projeleri Danışmanlığı
 4. TÜBİTAK Projeleri Danışmanlığı
 5. Yerel Yönetim Projeleri Danışmanlığı
 6. Bakanlık Projeleri danışmanlığı
 KONGRE TOPLANTI VE ETKİNLİK DÜZENLEME
 1. Ulusal ve Uluslararası Çalıştay Düzenleme, Moderatörlük ve Sonuç raporu Hazırlama
 2. Ulusal ve Uluslararası Kongre Düzenleme ve Bilgi Kitabı Hazırlama
 DİĞER HİZMETLERİMİZ
 1. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında Eğitim sektöründe faaliyette bulunmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkçe ve Yabancı Diller üzerine genel mesleki ve teknik özel eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak. Teknik konularda özel gündüzlü ve yatılı anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve hazırlık sınıfları açmak, açılmış okulların işletilmesini deruhte etmek, kurs tertiplemek, bir üst sınıfa hazırlık dershaneleri, özel öğrenci yurtlan, pansiyonlar. laboratuvarlar, atölyeler, kız ve erkek meslek okulları ve yabancı dil öğretimi yapan okullar açmak, işletmek.
 2. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile Özel okul, yurt, özel dershane, spor sergi ve her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak.
 3. Eğitim sektöründe faaliyette bulunmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun, Türkçe ve Yabancı diller üzerine genel mesleki ve teknik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
 4. Konulan ile ilgili ulusal ve uluslararası Ar-Ge Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. Eğitim Araştırmaları ve çevreyi düzenleyici, koruyucu, geliştirici ve eğitici faaliyetler konusunda eğitimler vermek, organizasyonlar düzenlemek.
 5. Konuları ile ilgili müzik kursları, bilgisayar kursları bu ve buna benzer eğitim alanında kurslar düzenlemek.
 6. Bireylerin, özellikle Erken Çocukluk ve Okul Öncesi çocukların. zihinsel, ruhsal, duygusal, bedensel, sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerine yönelik özel ürün ve hizmetler sunmak, zihinsel-düşünce bilimini araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında benzer alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, bayilikler almak veya vermek, işletme hakkı almak veya vermek.
 7. Bireylerin, özellikle Erken Çocukluk ve okul öncesi çocukların bilgi, kültür, sanat ve mesleki yönden gelişmesi ve yetişmesi için özel teşebbüs olarak Çocuk Yuvası, Anaokulu ve Kreşler, Erken Çocukluk Okulları, Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim, Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri, İlkokul, Orta Okul, İlköğretim Okulları. Lise, Orta Öğretim Kurumlan, her türlü kurslar ve dershaneler, sanat merkezleri, haberleşme ile ilgi öğretim yapan müesseseler, enstitüler açmak, işletmek ve bu kurumlarda eğitim görecek öğrencileri bilimsel teknolojik metotlarla en üst düzeyde yetiştirmek.
 8. Konusu ile ilgili seminer veya konferanslar düzenlemek düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, konuları ile ilgili sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.
 9. Her türlü iş ve sanat kollarında meslek edindirme amacıyla eğitim hizmetlerinde bulunmak, gerekli olan atölye ve laboratuvarlar açmak, konuları ile ilgili rehberlik, kişisel gelişim aile danışmanlığı konularında eğitim hizmetleri vermek.
 10. Her türlü psikolojik eğitim verme, danışmanlık yapmak bununla ilgili seminerler ve konferanslar düzenlemek.
 11. Her türlü eğitici ve öğretici gelişim ürünlerinin alimini, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak, konusu ile ilgili ders araç-gereçleri ile kitap, gazete dergi ve kırtasiye malzemelerinin alım satımı ve pazarlamasını yapmak.
 12. Çocukların yetişmesi ile ilgili her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, spor sergi ve her türlü faaliyetlerde bulunmak.
 13. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi kompleksi işletmek, kiraya vermek kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.
 14. Yaptığı ve yapacağı etüt, inceleme ve araştırma sonuçlarım, ülke ekonomisinin genel yapısı, gelişimi, ihtiyaçları açısından değerlendirmek, kurum ve kuruluşların bu yapıya, gelişime ve ihtiyaçlara paralel teşkilatlanmasını, yönetimsel ve organizasyonel çalışmalar yapmasmı sağlamak, bu konularda her türlü danışmanlık ve geliştirme hizmetlerini vermek.
 15. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında yapılan fuar ve organizasyonlara iştirak etmek, yurt dışından eğitim, kültür ve sanatla ilgili kişi ve grupları getirmek ve bunların yurt içi organizasyonlarım ayarlamak. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve tanıtım amaçlı toplu gösteriler düzenlemek her türlü grup kişi ve kuruluşlara organizatörlük yapmak.
 16. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile süreli-süresiz yayımlar, kitap, dergi, gazete, internet yayıncılığı yapmak.
 17. Şirketin kendi kullanacağı eğitim kurumlarının, okulların, okul öncesi eğitim kurumlarının, özel öğretim kurslarının, dershanelerin, yurtların, pansiyonların, iş merkezlerinin ve buna benzer yerlerin inşaatlarını ve tadilatlarını yapmak/yaptırmak, kiralamak veya işletmek.